Cànon de l’aigua

El cànon de l’aigua és un tribut  amb finalitat ecològica sobre l’ús de l’aigua que grava el consum i la contaminació. El seu objectiu és fomentar una utilització més eficient d’aquest bé.

L’aigua que s’utilitza  pot provenir de la xarxa de subministrament, gestionada per  entitats municipals o privades o de fonts pròpies com pous, mines i captacions superficials.

Els ciutadans paguen el cànon a la factura de l’aigua. L’ACA només el recapta directament als usuaris que disposen de fonts pròpies de subministrament  i als industrials de règim especial, que han de fer els tràmits necessaris per abonar-lo.

El cànon s’aplica en funció de l’ús que es fa de l’aigua, que pot ser domèstic, industrial, agrícola i ramader. Així mateix, les entitats subministradores d’aigua també han de pagar el tribut.

Consulta tota la informació al següent enllaç