Subvencions rebudes

Subvencions rebudes per l’Ajuntament de La Tallada d’Empordà.

 • Subvencions rebudes per Dipsalut

  • Subvencions per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals (SAC) 2023-2024- Núm. d’expedient 2023/1186- Import concedit: 4.272,45 €. Import sol·licitat: 5.200 €
  • Programa de suport econòmic per al servei de socorrisme a les piscines municipals de titularitat i/o gestió municipal (Pt15) – Expedient 2023/1333/X020201 (X2023000262)– Import concedit: 1.723,46 €. Import sol·licitat: 5.895,95 €

  • Programa de suport econòmic per a la realització d’activitats de promoció de la salut (Pm07). Expedient: X2023000073, projecte “A la Tallada d’Empordà ens activem per a la millora de les condicions i els estils de vida”. Import concedit: 5.927,55 €. Import sol·licitat: 9.500 €

  • Subvencions per finançar les despeses derivades d’inversions en equipament de consultoris locals (SACi) 2023 – Núm. d’expedient 2023/737– Import concedit: 653,60 €. Import sol·licitat: 1.485,67 €
  • Subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut (SAT), per l’any 2023 – Expedient 2023/487/X020304 (X2022000623)– Import concedit: 2.001,58 €. Import sol·licitat: 2.001,58 €

  • Programa de suport econòmic per a la realització d’activitats de promoció de la salut (Pm07). Expedient: X2022000183, projecte “A la Tallada d’Empordà ens activem per a la millora de les condicions i els estils de vida”. Import concedit: 9.500 €. Import sol·licitat: 11.617,86 €

  • Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes (Pt10) 2022-2023 – Núm. d’expedient 2022/956/X020201 X2022000134– Import concedit: 6.439,60 €. Import sol·licitat: 7.993,26 €

  • Programa de suport econòmic per al servei de socorrisme a les piscines municipals de titularitat i/o gestió municipal (Pt15) – Expedient 2022/198/X020100 (X2022000248)– Import concedit: 1.724,17 €. Import sol·licitat: 5.895,95 €
 • Subvencions rebudes per Diputació de Girona


  FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL

  La Diputació de Girona, en el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023 (exp. 122/2023), ha aprovat la concessió de les següents subvencions a l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà:

  • Despeses en manteniment de via pública, enllumenat i abastament d’aigua: 36.795,65 €
  • Actuacions en camins: 6.493,35 €
  • Cooperació cultural: 1.100,00 €
  • Noves tecnologies: 740,67 €
  • Despeses del lloc de secretaria intervenció: 10.000 €

  TOTAL FONS COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 2022: 55.129,67 euros


  FONS ECONÒMIC DE CARÀCTER EXTRAORDINARI

  La Diputació de Girona, en el marc del Fons econòmic de caràcter extraordinari (exp. 2023/5269 ), ha aprovat la concessió de la següent subvenció a l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà:

  • Millora del local destinat al servei de bar-restaurant: 21.663,90 euros


  ASSISTÈNCIA I COOPERACIÓ ALS MUNICIPIS

  La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de la Tallada per a inversions municipals en cementiris (exp. 2023/1543):

  • Reparació cobertes nínxols i capella: 50.000,00 euros


  SERVEI D’ESPORTS

  La Diputació de Girona, en el marc del Programa A. Suport als municipis per a la promoció i el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport, ha aprovat la concessió de la següent subvenció a l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà:

  • Subprograma A3. Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals (exp. 2023/4058): 2.430,17 euros


  GABINET DE PRESIDÈNCIA

  La Diputació de Girona, ha aprovat la subvenció exclosa de concurrència pública, per la substitució dels dos filtres existents a l’ETAP de Canet de la Tallada per un equip de filtratge automàtic, per tal de resoldre la problemàtica de qualitat de l’aigua causada per les altes concentracions del paràmetre manganès.

  Import concedit: 15.000 euros


  FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL

  La Diputació de Girona, en el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022 (exp. 97/2022 i 98/2022), ha aprovat la concessió de les següents subvencions a l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà:

  • Despeses en manteniment de via pública, enllumenat i abastament d’aigua: 36.795,65 €
  • Actuacions en camins: 6.493,35 €
  • Cooperació cultural: 1.100,00 €
  • Noves tecnologies: 740,67 €
  • Despeses del lloc de secretaria intervenció: 10.000 €

  TOTAL FONS COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 2022: 55.129,67 euros


  FONS ECONÒMIC DE CARÀCTER EXTRAORDINARI

  La Diputació de Girona, en el marc del Fons econòmic de caràcter extraordinari (exp. 2022/7678 ), ha aprovat la concessió de la següent subvenció a l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà:

  • Millora del parc infantil de Tor i el seu entorn: 21.663,90 euros

  CAMPANYA DEL PLA A L’ACCIÓ 2022-23

  La Diputació de Girona, en el marc de la Campanya del Pla a l’acció 2022-23 (exp. 2022/304), ha aprovat la concessió de les següents subvencions a l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà:

  • Línia 3. Actuacions per millorar l’eficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle: 15.000 euros
  • Línia 5. Instal·lacions solars fotovoltaiques en règim d’autoconsum o autoconsum compartit en edificis de propietat municipal: 15.000 euros

  SERVEI D’ESPORTS

  La Diputació de Girona, en el marc del Programa A. Suport als municipis per a la promoció i el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport, ha aprovat la concessió de la següent subvenció a l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà:

  • Subprograma A3. Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals (exp. 2022/4954): 2.343,75 euros

 • Subvencions rebudes del Servei Català de Trànsit

  Subvenció a la mobilitat segura i sostenible, intel·ligent, la pacificació del trànsit i la reducció de l’accidentalitat en l’àmbit urbà. Acció subvencionable: construcció d’una via verda entre els nuclis de Tor i la Tallada. Núm. expedient TRN020/22/000230 Import concedit: 150.000 €