Franges de prevenció d’incendis

Pertoca fer les franges de protecció d’incendis als mateixos propietaris d’edificacions aïllades, siguin habitatges, granges, empreses…, a les comunitats de propietaris d’urbanitzacions i als ajuntaments de forma subsidiària.

La franja de protecció en edificis aïllats ha de tenir com a mínim una amplada de 25 metres, comptant des de la façana de l’edificació. En cas de terrenys de fort pendent cal que la franja sigui molt més ampla. Les zones verdes o vials perimetrals poden computar com a part de la franja.

Cal evitar la continuïtat horitzontal i vertical del combustible, és a dir, evitar el contacte de la part alta dels arbustos amb la part baixa de les capçades dels arbres, i a la vegada evitar el contacte entre si de les capçades dels arbres o dels arbustos.

Dit d’una altra manera, els arbres han de quedar espaiats entre 6 i 8 metres, i podats fins a 1/3 de l’alçada, i el sotabosc ha de quedar desbrossat.
Les restes vegetals produïdes pels treballs forestals s’han de triturar fins a obtenir restes menors de vint centímetres i repartir-les uniformement sobre el terreny.

La fusta o llenya generada durant aquests treballs s’ha de retirar de la franja, i és del propietari del terreny, que la pot reclamar o cedir a qui hagi fet els treballs d’obertura de la franja.