Ordenances

Ordenança Fiscal núm. 1.- Reguladora de l’impost sobre els béns immobles

Ordenança Fiscal núm. 2.- Reguladora de l’impost sobre les activitats econòmiques

Ordenança Fiscal núm. 3.- Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica

Ordenança Fiscal núm. 4.- Reguladora de l’import sobre construccions, instal·lacions i obres

Ordenança Fiscal núm. 5.- Reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

Ordenança Fiscal núm. 6.- Taxa pel subministrament d’aigua

Ordenança Fiscal núm. 7.- Reguladora de la taxa per la prestació del servei de manteniment i neteja del clavegueram i de la depuració i tractament dels seus residus

Ordenança Fiscal núm. 8.- Reguladora de la taxa per recollida d’escombraries

Ordenança Fiscal núm. 9.- Reguladora de les taxes per la prestació de serveis de competència municipal

Ordenança Fiscal núm. 10.- Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general

Ordenança Fiscal núm. 11.- Taxa pel servei d’entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, i utilització de via pública

Ordenança Fiscal núm. 12.- Reguladora de les contribucions especials municipals

Ordenança Fiscal núm. 13.- Ordenança fiscal reguladora de taxa per usos excepcionals dels camins i vies rurals municipals

Ordenança Fiscal núm. 14.- Taxa per prestació de serveis en cementiris locals i altres serveis fúnebres de caràcter local

Ordenança Fiscal núm. 15.- Taxa per la utilització de la piscina municipal, les instal·lacions municipals i el material de titularitat municipal

Ordenança Fiscal núm. 16.- Reguladora de la taxa per drets d’examen

Ordenança Fiscal núm. 17.- General de gestió i recaptació dels ingressos municipals de dret públic

Ordenança Fiscal núm. 18.- General reguladora dels preus públics

Ordenança Fiscal núm. 19.- Taxa sobre el servei del casal d’estiu


ORDENANCES


INSTRUCCIONS


REGLAMENTS