Junta de Govern Local

La Junta de Govern és un òrgan municipal presidit per l’alcalde o alcaldessa i integrat per un nombre de regidors i regidores no superior a un terç del nombre legal d’aquests, nomenats i separats lliurement per l’alcalde o alcaldessa.

Les atribucions de la Junta de Govern són:

  1. L’assistència a l’alcalde o alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions
  2. Les atribucions que l’alcalde o alcaldessa o altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis.

Composició de la Junta de Govern Local

Presidenta: Maria Dolors Guàrdia Gasull, Alcaldessa

Vocals:

Ferran Codina Falgàs, Primer tinent d’Alcalde

Amandi Manuel Alonso Pujol, Segon tinent d’Alcalde

Maria Elena Burgos Pons, Regidora

Anna Peria Vives, Regidora