Edictes

Exercici: 2023 Bop: 103-0 Edicte: 4368 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Exposició pública del padró d'aigua potable del primer trimestre de 2023
Exercici: 2023 Bop: 80-0 Edicte: 3147 CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ - Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Ajuntament de la Tallada d'Empordà d'encàrrec de gestió per a la licitació i l'execució de l'obra d'obertura de les franges de protecció d'incendis a favor del Consell Comarcal
Exercici: 2023 Bop: 80-0 Edicte: 3137 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2023 Bop: 76-0 Edicte: 2984 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de la modificació de crèdits 2/2023
Exercici: 2023 Bop: 60-0 Edicte: 2200 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Exposició pública del padró d'aigua potable del 4t. trimestre de 2022
Exercici: 2023 Bop: 49-0 Edicte: 1921 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars per a l'atorgament, mitjançant concurs, de la concessió demanial per a l'ús i explotació de l'espai del local social municipal "l'Empordanet" destinat a l'activitat de bar-restaurant
Exercici: 2023 Bop: 41-0 Edicte: 1411 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Esmena de l'error material en els nivells de llengua castellana i catalana exigits en les bases aprovades en el marc del procés d'estabilització d'ocupació temporal per concurs per cobrir la plaça d'operari/ària de neteja i una per concurs oposició per a cobrir la plaça de brigada de serveis vacant en aquest Ajuntament
Exercici: 2023 Bop: 39-0 Edicte: 1328 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Esmena d'error material en l'anunci de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 24-0 Edicte: 675 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació inicial del Projecte executiu d'una instal·lació d'energia solar fotovoltaica a l'edifici de l'Empordanet
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 11710 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació inicial del Pla Local de Joventut 2022-2025