JUTJAT DE PAU

El jutjat de pau és un servei públic de proximitat que posa a disposició del ciutadà l’administració de justícia. Hi ha jutjat de pau a tots els municipis on no hi ha jutjat de primera instància i instrucció. Els jutjats de pau són òrgans unipersonals amb jurisdicció al terme municipal. A Catalunya n’hi ha actualment 898.

Els jutges de pau s’integren en el poder judicial i per tant són independents i inamovibles durant el període del seu mandat. És el representant del Poder Judicial en el municipi.

Els jutges de pau i els seus substituts són elegits al ple de l’Ajuntament, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres, entre les persones que, a més de reunir les condicions legals, així ho sol·licitin. Són nomenats per a un període de quatre anys per la sala de govern del tribunal superior de justícia corresponent. Per tal de garantir la seva independència, els jutges no poden pertànyer a partits polítics o sindicats o tenir feina al servei d’aquests, i els està prohibit prendre, en les eleccions legislatives o locals, més part que la d’emetre el vot personal i les que les Lleis els atribueix pel seu càrrec (art. 395 LOPJ- Llei Orgànica del Poder Judicial).

Funcions del Jutjat de Pau:

  • Judicis verbals: afers civils d’una quantia no superior a 90 Euros (article 47 de la Llei d’enjudiciament civil 1/2000) que no estiguin compresos en cap dels casos a què es refereix, per raó de la matèria, l’apartat 1 de l’article 250 de la Llei d’Enjudiciament civil (Llei 1/2000)
  • Actes de conciliació:
    • La conciliació és un acte jurídic en el qual intervenen les parts amb capacitat jurídica i interessos contraposats, amb la finalitat d’assolir un acord per tal d’evitar un plet.
  • En l’ordre penal, els jutges de pau poden intervenir en actuacions penals de prevenció, o per delegació, i en aquelles altres que disposin les lleis (art. 100.2. LOPJ)
  • El Registre civil :

1r  Fer les inscripcions de naixement dels fills nascuts dins el matrimoni en el termini establert per la Llei.

2n Realitzar les inscripcions de defunció corrents.

3r Efectuar la inscripció dels casaments religiosos o civils.

4t Instruir i resoldre els expedients previs de matrimoni civil, i per autoritzar o denegar la seva celebració.

5è Complimentar els certificats de naixement, defunció i matrimoni (que han d’estar signats pel jutge de pau i pel secretari).

6è Elaborar els certificats de fe de vida i estat.

  • Funcions específiques relacionades amb els processos electorals.
  • Participar en tasques de cooperació i auxili judicial d’altres òrgans judicials.

Jutge de pau: Joan Lorenzo Quintana

Jutgessa de Pau Suplent: Caterina Vilamitjana Pujol 

jutjatdepau@latallada.cat