NOTA INFORMATIVA

Nota informativa del Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s’estableix l’ingrés mínim vital (BOE núm. 154, d’01-06-2020)La necessitat de la posada en marxa de l’ingrés mínim vital com a política destinada a corregir aquests problemes s’ha vist accelerada per la crisi sanitària de la COVID-19 i l’estat d’alarma declarat pel RD463/2020, de 14 de març.Les mesures sanitàries de contenció han suposat la restricció de la mobilitat i la paralització de nombrosos sectors de l’economia espanyola, amb el consegüent efecte negatiu per a la renda de les llars, els autònoms i les empreses. En aquest context el Govern d’Espanya ha vingut adoptant una sèrie de mesures urgents orientades tant a frenar l’avanç de la pandèmia, com a mitigar els efectes econòmics i socials que la crisi sanitària està generant Més enllà de l’impacte directe sobre l’activitat econòmica, la pandèmia ha desembocat en una profunda crisi social, que afecta especialment les persones en situació de vulnerabilitat.Per tant, la situació de pobresa i desigualtat existent a Espanya i l’increment de la vulnerabilitat econòmica i social ocasionada per la COVID-19, exigeixen la posada en marxa amb caràcter urgent d’un mecanisme de garantia d’ingressos d’àmbit nacional. Aquest mecanisme, articulat a partir del mandat que l’art. 41 de la CE atorga al règim públic de Seguretat Social per a garantir l’assistència i prestacions suficients davant situacions de necessitat, assegura un determinat nivell de rendes a totes les llars en situació de vulnerabilitat amb independència del lloc de residència. A aquesta finalitat respon la present disposició, aprovant l’ingrés mínim vital com a prestació econòmica de la Seguretat Social en la seva modalitat no contributiva.

El RDLL va entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació en el BOE, és a dir, l’1 de juny de 2020.